Sedan augusti 2017 mäter och följer Happy Economy lyckan på arbetet via nya och mer relevanta nyckeltal (hävdar vi)!
Vi har även lanserat flera personliga och digitala verktyg ex. Happy Scorecard* & Happy Feedback som vi använt hos kunder med början mars 2018.
En del av dessa nyckeltal följer vi även på svenska arbetsmarknaden för att ha en relevant benchmark.
Denna benchmarkundersökning genomförs av YouGov** för vår räkning varje kvartal, bl.a. följer vi eNPS***;

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant”?

Svaren är nedslående! Det gäller både kollektivanställda och tjänstemän. Än mer nedslående är att framtidens kompetens och arbetskraft INTE
är mer nöjda än ”vi gamlingar 60-talisterna och äldre” som jag tillhör. Tvärtom de är i de flesta fall mindre nöjda oavsett om vi pratar tjänstemän eller kollektivanställda.

Happy Economys vision är att göra företag lyckliga. Vi är övertygande om att en ny och mer relevant kombination av social och ekonomisk hållbarhet, skapar mer affärsnytta direkt och
mer långsiktigt lönsamma företag, På lyckliga företag mår vi bra och därför gör vi ett bra jobb.
Hur mår du/din arbetsplats, kontakta oss så kan vi göra en första utvärdering med minimal resursåtgång.

 

 

Källor och bakgrund
*Nyckeltalen i Happy Scorecard är en direkt replik på över 30 års lyckoforskning och vill du ha en enkel och tydlig översikt, läs mer i Ekonomisk Debatt artikel av Daniel Lind.
Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder. https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/45-6-dl.pdf

**”Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov.
Under perioden oktober 2018 har sammanlagt 1043 intervjuer via internet genomförts
med män och kvinnor 18+ år i Sverige som är förvärvsarbetande”.

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.
Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från
Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande
till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

***Korrelationstalet eNPS=employer Net Promoter Score.
NPS och senare eNPS grundas på en singel fråga/variabel som tagits fram av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetix på 1990-talet. I eNPS jämförs andelen ambassadörer med andelen kritiker och skalan blir då -100 till +100.
Vill du läsa mer kan du göra det på http://www.netpromotersystem.com/speaking-engagements/fred-reichheld.aspx
Eftersom ett enskilt tal som eNPS sällan ger en heltäckande bild, är det därför Happy Scorecard även innehåller flera nyckeltal för att ge bästa underlag för analys och konklusioner.

Happy Login